Over Kennisnetwerk OBN

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

  • is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken;
  • ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit.

OBN houdt zich bezig met natuurbeheer en -herstel, Natura 2000, inrichting en soortenbeleid. Daarnaast wordt daar waar mogelijk een koppeling gemaakt met andere maatschappelijke belangen zoals zeespiegelstijging, klimaatverandering en veiligheid.

Essentieel voor OBN onderzoek is dat de onderzoeken resulteren in concrete herstelmaatregelen zodat terreinbeheerders de natuur kunnen herstellen en/of de natuur verder kan worden ontwikkeld. Het OBN-netwerk bestaat uit acht deskundigenteams waarin zowel onderzoekers als terreinbeheerders zitten:

  • Beekdallandschap
  • Cultuurlandschap
  • Droog zandlandschap
  • Duin- en kustlandschap
  • Heuvellandschap
  • Laagveen- en zeekleilandschap
  • Nat zandlandschap
  • Rivierenlandschap

Meer informatie en alle OBN-rapporten zijn vindbaar op de website www.natuurkennis.nl