Kennisblad Bloemenaanbod voor insecten in het heidelandschap

Datum veldwerkplaats
10 mei 2016
Presentaties
Inleiding

Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen), Jap Smits (Staatsbosbeheer), Jaap Bouwman (Unie van Bosgroepen)

Voor bloembezoekende insecten (vlinders, bijen, zweefvliegen) is het bloemenaanbod sterk verarmd. Dit is een gevolg van de afname van kruiden in de heide en het verdwijnen van overgangen (gradiënten) van heide naar beekdalen, akkers en heischrale graslanden in de heide, bloemrijke bermen en dergelijke. Dit knelpunt speelt in het bijzonder voor vroeg foeragerende soorten, zoals de heidehommel en veenhommel. Wilgenstruwelen hebben voor de fauna een hoge waarde, omdat zij in het vroege voorjaar bloeien, als er nog weinig of geen andere nectarbronnen zijn. Deze waarde blijkt in de praktijk te weinig erkend, of te weinig vertaald naar beheerdoelstellingen. Het is belangrijk om nectarbronnen bewust te sparen bij de uitvoering van het beheer en ruimte te bieden voor de ontwikkeling van nieuwe nectarbronnen door gradiënten te herstellen, voedsel- en kalkrijkere plekken te creëren en zo nodig de soortensamenstelling te manipuleren door bijv. aanplant van kers in bossen of uitrijden van kruidenrijk maaisel in heide of heischrale graslanden.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.45 uur: Inloop met koffie/thee
  • 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde
  • 10.15 – 12.15 uur: Lezingen

Randvoorwaarden voor bedreigde soorten
Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen)

Biodiversiteit aan bloembezoekers
Jaap Bouwman (Unie van Bosgroepen)

Landschap en beheer van de Strabrechtse Heide
Jap Smits (Staatsbosbeheer)

  • 12.15 – 13.00 uur: Lunch
  • 13.00 – 13.15 uur: Introductie op het veldbezoek door Jap Smits
  • 13.15 – 16.15 uur: Veldbezoek aan de Strabrechtse Heide
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje

 

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 22 is bereikt. Mail voor een plek op de reservelijst naar info@veldwerkplaatsen.nl.