Kennisblad Inrichting en beheer broedhabitat kustbroedvogels in Nederland - 2

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
14 mei 2024
Presentaties
.pdf
Presentatie André Hannewijk - Staatsbosbeheer:
Inrichting en beheer kustbroedvogeleilanden Noordervroon Westkapelle
Inleiding
  • Ruben Fijn (Waardenburg Ecology)
  • André Hannewijk (boswachter ecologie Staatsbosbeheer)
  • Floor Arts (Deltamilieu Projecten)
  • Bob Jonge Poerink (Ecosensys)

Locatie: Delta - Westkapelle

Het geschikt houden van kustbroedvogelgebieden vraagt van terreinbeheerders vaak toewijding en specifieke beheer- en inrichtingsmaatregelen. Grote uitdagingen zijn vegetatiesuccessie, effecten van grondpredatoren en verstoring door menselijke activiteiten.

Zowel bij de aanleg en inrichting van nieuwe gebieden, als in het beheer van bestaande kustbroedvogelgebieden zijn allerlei opties mogelijk. Maar waar doe je als terreinbeheerder goed aan? In ons onderzoek pleiten we voor een getrapte benadering: probeer bij de locatiekeuze van nieuwe gebieden of het beheer & inrichting van reeds bestaande gebieden zoveel gebruik te maken van natuurlijke dynamiek. Pas als aanleg in dynamische milieus niet kan, dan wel het toepassen van dynamiek in bestaande gebieden, kan overwogen worden om beheers-intensievere maatregelen te nemen. Het gaat dan om allerlei vormen van vegetatiebeheer, toepassen van nieuw substraat, schelpenlagen of zout, elektrische rasters tegen grondpredatoren en het sturen van menselijk medegebruik door o.a. inzet van vrijwilligers.

In deze veldwerkplaats zal Ruben Fijn bovenstaande benadering verder toelichten. We doen dit bij het Noordervroon, een nieuw gebied voor kustbroedvogels met veel broedende Kluten en Dwergsterns. André Hannewijk vertelt ons over de inrichting van het Noordervroon en hoe ze het gebied momenteel beheren. Hij gaat onder meer in op sturen met het waterpeil en inzet van elektrische rasters. Floor Arts doet veel onderzoek naar de broedaantallen en het broedsucces in het Noordervroon, en vertelt welke ontwikkelingen daarin zijn vastgesteld, in relatie tot het gevoerde beheer. Grondpredatoren hebben tegenwoordig in veel kustbroedvogelgebieden een enorme impact op het broedsucces. Maar welk gedrag vertonen deze grondpredatoren precies en welke effect hebben ze op stern- en klutenkolonies? Wat kunnen we daarvan leren voor het beheer? Bob Jonge Poerink heeft antwoorden op deze vragen, door zijn meerjarige onderzoek aan gezenderde vossen en marters. In de middag bezoeken we het Noordervroon en gaan aan de hand van de informatie uit de presentaties verder discussiëren over kustbroedvogels.

Rapport Inrichting en beheer van broedhabitat voor kustbroedvogels in Nederland (2023)
Brochure Kustbroedvogels in Nederland - inrichting en beheer van broedhabitat (2024)