Kennisblad De nutriëntenbalans van droge heide

Datum veldwerkplaats
13 september 2016
Presentaties
Inleiding

Leontien Krul, Richard van de Vegte (Stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe), Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Roland Bobbink (B-Ware), Rienk-Jan Bijlsma (Alterra).

Pas op met zomaar te plaggen. Dat is één van de belangrijkste conclusies die getrokken kan worden na recent OBN-onderzoek naar heidebeheer door Stichting Bargerveen, B-Ware en Alterra in samenwerking met Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Struikheide keert terug na het plaggen ten nadele van zogenaamde “vergrassers”, maar de echte flora en faunarijkdom van droge heide keert niet terug. We lijken de oorzaak nu beter op het spoor: een verstoorde nutriënten- en mineralenbalans in combinatie met te zure bodemcondities. Welke mogelijke oplossingen zijn er voor heidebeheerders om terug te keren naar een rijke heide?

Deze Veldwerkplaats in Het Nationale Park De Hoge Veluwe, waar veel onderzoek is en wordt gedaan, geeft een actuele stand van het onderzoek naar heidebeheer in relatie tot de nutriënten- en mineralenbalans . Voor welke opgave staan heidebeheerders zoals Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe? Hoe werken de bodem-vegetatie en plant-fauna relaties precies? Wat zijn de resultaten van de bemestingsexperimenten met fosfaat en kalk op geplagde droge heide op planten en dieren? Wat leren we uit deze experimenten, en hoe zijn de resultaten inpasbaar in het beheer? Is bekalken nu wel of niet een bruikbare anti-verzuringsmaatregel? Voor welk probleem is steenmeel mogelijk een antwoord en hoe werkt dat dan? Deze Veldwerkplaats laat zien in welke richting verantwoord heidebeheer zich ontwikkelt, zonder nu al zeer concrete beheeradviezen te kunnen geven, behalve het advies om zuinig te zijn op de heidebodem. Ook gaan we in op de positie van de beheerder: wat kun doen nu je de (PAS)druk voelt om in te grijpen, terwijl onderzoekers juist terughoudendheid bepleiten? 

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.00 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.30 uur: Lezingen

Heidebeheer op de Hoge Veluwe tot nu toe
Leontien Krul (Stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe)

De relatie tussen bodemtypen en vegetatie
Rienk-Jan Bijlsma (Alterra)

De resultaten van experimenteel toevoegen fosfaat en kalk na plaggen
Joost Vogels (Stichting Bargerveen)

Inkijk in lopend onderzoek naar toevoegen steenmeel t.b.v. herstel bodembuffering en nutriëntenaanbod
Roland Bobbink (B-Ware))

De toekomst van heidebeheer op de Hoge Veluwe
Leontien Krul (Stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe)

  • 12.30 – 13.00 uur: Lunch
  • 13.00 – 16.00 uur: Fietsexcursie, geleid door Richard van de Vegte ( Stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe )
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting, evaluatie met een drankje