Kennisblad Veldwerkplaats Herstel grondwatergevoede venen

Datum veldwerkplaats
20 maart 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Camiel Aggenbach/Rudy van Diggelen - KWR/Universiteit Antwerpen:
Effecten van vernatting en maaibeheer op grondwatergevoede venen
.pdf
Presentatie Wolter Winter - Staatsbosbeheer:
Systeemherstel in de praktijk
Foto's
Inleiding

De afgelopen jaren is er door veld- en literatuurstudie kennis vergaard over grondwaterafhankelijke venen op hogere zandgronden. Vroeger waren die ruim vertegenwoordigd in en langs beekdalen en op en langs de flanken van de stuwwallen en andere hogere zandgronden. Later zijn ze ontwaterd, bemest en als hooiland in gebruik genomen. In Natuurdoeltypetaal hebben we het over trilvenen (N06.02) en natte schraallanden (N10.01). Hoe kunnen dit soort natuur herstellen? Dat is de centrale vraag tijdens deze veldwerkplaats. Hoe krijgen we de kenmerkende kleine- en grote zeggenvegetaties terug met kenmerkende slaapmossen en bijbehorende soorten? Wat is het verschil tussen ongestoorde en herstelde venen? Wat is de biochemie en hoe kun je de hydrologie herstellen? En wat is de invloed van het maaibeheer?