Veldwerkplaats Herstel grondwatergevoede venen

Datum veldwerkplaats
20 maart 2018
Sprekers

Camiel Aggenbach (KWR), Rudy van Diggelen (Universiteit Antwerpen), Wolter Winter (Staatsbosbeheer)

De afgelopen jaren is er door veld- en literatuurstudie kennis vergaard over grondwaterafhankelijke venen op hogere zandgronden. Vroeger waren die ruim vertegenwoordigd in en langs beekdalen en op en langs de flanken van de stuwwallen en andere hogere zandgronden. Later zijn ze ontwaterd, bemest en als hooiland in gebruik genomen. In Natuurdoeltypetaal hebben we het over trilvenen (N06.02) en natte schraallanden (N10.01). Hoe kunnen dit soort natuur herstellen? Dat is de centrale vraag tijdens deze veldwerkplaats. Hoe krijgen we de kenmerkende kleine- en grote zeggenvegetaties terug met kenmerkende slaapmossen en bijbehorende soorten? Wat is het verschil tussen ongestoorde en herstelde venen? Wat is de biochemie en hoe kun je de hydrologie herstellen? En wat is de invloed van het maaibeheer?

We zien u graag op deze Veldwerkplaats!

Lezingen: 

Biochemie van gedegradeerde grondwatergevoede venen in relatie tot herstel van zeggenmoerassen
Rudy van Diggelen (Universiteit Antwerpen)

Effecten van vernatting van de waterhuishouding en maaibeheer op grondwatergevoede venen
Camiel Aggenbach (KWR)

Systeemherstel in de praktijk
Wolter Winter (Staatsbosbeheer)

Download hier het complete programma. 
 

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 25 is bereikt.

Datum

20-03-2018

Locatie:
Dorpshuis de Gasterij
Gagels 4
Gasteren

 

Excursie:
Gasterense Diep en Rood Zanden (Staatsbosbeheer)

 

Tijd:
Inloop vanaf 9.30
Afsluitende borrel vanaf 16.00