Kennisblad Stikstof, verzuring, strooiselafbraak, kwijnende bossen / steenmeel

Datum veldwerkplaats
28 september 2022
Presentaties
.pdf
Presentatie Jaap Bloem e.a. - Wageningen Universiteit & Research:
Effecten van steenmeel op bodemleven in droge Eikenbossen
.pdf
Presentatie Maaike Weijters e.a. - Onderzoekscentrum B-WARE:
Bos op landbouw, verbetering strooiselafbraak en herstel met steenmeel
.pdf
Presentatie Leon van den Berg - Bosgroepen:
Strooiselafbraak, steenmeel, bosaanleg op landbouw
Inleiding
  • Maaike Weijters - Onderzoekcentrum B-WARE
  • Jaap Bloem – Wageningen Universiteit & Research
  • Leon van den Berg - Bosgroepen

Op de hogere zandgronden zijn eikenbomen steeds minder vitaal. Verzuring en vermesting zijn de belangrijkste oorzaken daarvan. Toediening van steenmeel zou kunnen helpen tegen nadelige effecten van verzuring in de bodem. Steeds meer beheerders hebben hun hoop daarop gevestigd. Uit onderzoek blijkt dat steenmeel gunstige effecten maar ook beperkingen kan hebben.

Tijdens deze veldwerkplaats doen onderzoekers tijdens het ochtenddeel uit de doeken hoe de relatie werkt tussen verhoogde stikstofdepositie, verzuring, (gebrek aan) bodemleven, uitspoeling van nutriënten en de zogenaamde rijkstrooiselsoorten. Ook vertellen zij op basis van welke kennis het soms zinvol kan zijn om steenmeel toe te dienen.

Tijdens de excursie in de middag kunnen we een en ander met eigen ogen zien. Op voormalige landbouwgronden is door kalkgiften uit het verleden de basentoestand nog redelijk op orde, maar is de bodem ook sterk bemest. Het effect van een goed gebufferde, voedselrijke bodem  op de bomen, de bodem en het bodemleven proberen we te laten zien.